පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ

සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close