භාවනාවකර්මස්ථාන රාග සිත නිවි නිවී

රාග සිත නිවි නිවී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close