විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය

චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close