දිව්‍ය ලෝක මනුස්සයෙක් වෙලා ප්‍රගුණ කළ අයට

මනුස්සයෙක් වෙලා ප්‍රගුණ කළ අයට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close