නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සුදුස්සා තෝරා ගන්න

සුදුස්සා තෝරා ගන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close