නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නුසුදුස්සා තෝරා ගන්න

නුසුදුස්සා තෝරා ගන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close