දුක්ඛ රෝග භයා වේරා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close