නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු යථා ධර්මය නැවත නැවත සිහි කරන්න

යථා ධර්මය නැවත නැවත සිහි කරන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close