නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මාර්ගය වැඩීමට ඇති බාධාක

මාර්ගය වැඩීමට ඇති බාධාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close