නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු වැහැරී වැනසී යන ජීවිතයක් ගෙවන හැටි

වැහැරී වැනසී යන ජීවිතයක් ගෙවන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close