නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු දෙතිස් කුනප කොට්ටාස

දෙතිස් කුනප කොට්ටාස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close