විශ්ව සම්භවය විමුක්තියට මාර්ගය

විමුක්තියට මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා