විශ්ව සම්භවය බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදීම

බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close