සතර සතිපට්ඨානයේ සිත පිහිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close