නිවන් මග නියම ධාතූන් වහන්සෙලා

නියම ධාතූන් වහන්සෙලා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close