ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත රාග, ද්වේෂ, මෝහ, පරිවර්තනයක් දැනගැණිමෙන්

රාග, ද්වේෂ, මෝහ, පරිවර්තනයක් දැනගැණිමෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close