නිවන් මගඥාන ප්‍රතයවේක්ෂා ඤාණ පහල වීම

ප්‍රතයවේක්ෂා ඤාණ පහල වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා