නිවන් මග මෙත් වැඩීම මුලික කරගෙන මෙත් වඩන්න

මෙත් වැඩීම මුලික කරගෙන මෙත් වඩන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා