ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක පෙර කළ කර්මයට විපාකය

පෙර කළ කර්මයට විපාකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close