ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ස්වාභාවධර්ම විපාක ක්‍රමය

ස්වාභාවධර්ම විපාක ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close