පටිච්චසමුප්පාදයභව කර්ම භව උප්පත්ති භව

කර්ම භව උප්පත්ති භව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close