නිවන් මගඥාන යථාතත්වය දැනුවත් වන නුවන

යථාතත්වය දැනුවත් වන නුවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා