නිවන් මගඥාන සිව්පිලිසිඹියා ඤාණ

සිව්පිලිසිඹියා ඤාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා