නිවන් මග දුක දුන්න සියල්ලෙන් නිදහස් වී

දුක දුන්න සියල්ලෙන් නිදහස් වී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා