නිවන් මග මඤ්ඤං සිතීම

මඤ්ඤං සිතීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා