නිවන් මග අත්හැරිම ප්‍රතයවෙක්ෂා කිරීම

අත්හැරිම ප්‍රතයවෙක්ෂා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා