නිවන් මග නිවන් සුවය

නිවන් සුවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close