නිවන් මගනිවන් සුවය රාග ගිනි නැති සුවය

රාග ගිනි නැති සුවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close