නිවන් මගනිවන් සුවය සුඛිතතර සුවය

සුඛිතතර සුවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close