පටිච්චසමුප්පාදයඋපාදානය උපාදානය අත්හැරීම

උපාදානය අත්හැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close