නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු හට ගැණීමට හේතුව

හට ගැණීමට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close