භාවනාව කයේ ඇති වෙන්නාවු අපහසුතාවයන් නිසා

කයේ ඇති වෙන්නාවු අපහසුතාවයන් නිසා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා