භාවනාව අපවාද උපවාද කමා නොකිරීම හේතුවෙන්

අපවාද උපවාද කමා නොකිරීම හේතුවෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා