භාවනාව ලාභ, කීර්ති, ප්‍රසංසා වලට ගිජුවීම

ලාභ, කීර්ති, ප්‍රසංසා වලට ගිජුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා