අභිධර්මයචෛතසික ������������������ ��������������������� 1

������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close