පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස සලායතන පච්චයා ඵස්සෝ

සලායතන පච්චයා ඵස්සෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close