නිවන් මග අනුෂය යටපත් වී ඇති බව

අනුෂය යටපත් වී ඇති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා