නිවන් මග ආහාර නිරෝධයෙන් විඤ්ඤාණ නිරෝධ වේ

ආහාර නිරෝධයෙන් විඤ්ඤාණ නිරෝධ වේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා