නිවන් මග දහම් නුවන පහල වීම

දහම් නුවන පහල වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා