නිවන් මග ආරියන්ගේ පිළිකුල

ආරියන්ගේ පිළිකුල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා