නිවන් මග ආස්වාදයෝ භයානකයි

ආස්වාදයෝ භයානකයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close