භාවනාව පංච නීවරණ 65

පංච නීවරණ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close