නිවන් මග ආර්ය ගති ලක්ෂණය

ආර්ය ගති ලක්ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා