භාවනාවපංච නීවරණ කාමච්ඡන්ද

කාමච්ඡන්ද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close