දිව්‍ය ලෝකමාරයා පරාජය අභි සංඛාර මාර

අභි සංඛාර මාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා