දිව්‍ය ලෝකමාරයා පරාජය සුමාගාවා විල

සුමාගාවා විල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා