නිවන් මග බුදු වුවත් නින්දා අපහස ලැබීම

බුදු වුවත් නින්දා අපහස ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close