නිවන් මග රාගයෙන් රත්වු ලෝකයේ සුන්දරත්වය

රාගයෙන් රත්වු ලෝකයේ සුන්දරත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා