භාවනාවපංච නීවරණ ථිනමිද්ධය

ථිනමිද්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close