නිවන් මග නිවනේ යථාර්තය

නිවනේ යථාර්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා